Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 SATSCO 05.04.2019