Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019